امروز یکشنبه, 07 شهریور 1395 - Sun 08 28 2016

منو

درمانگاه خیریه شبانه روزی امیرالمومنین(ع)

درمانگاه خیریه شبانه روزی امیرالمومنین(ع)

درمانگاه خیریه شبانه روزی امیرالمومنین(ع)

توزیع پوشاک

اربعین حسینی

تصاویری کوتاه از مشارکتهای سال 92

درمانگاه موسسه خیریه امیرالمومنین شوش

صندوق موسسه خیریه امیرالمومنین شوش

اربعین حسینی درشوش

Loading...

مطالب ویژهاورژانس اجتماعی 123

بخش:اخبار
اورژانس اجتماعی 123 نمونه ای علمی وکارشناسی شده درحوزه اموراجتماعی ونیز پیشگیری ازآسیب های اجتماعی تعریف شده وموسسه خیریه امیرالمومنین (ع) شهرستان شوش همیشه ودرهمه جا درخصوص تاثیرگذاری ونیز…

نمایی ازشروع بکاردرمانگاه جدیدموسسه

بخش:اخبار
آغازبکارواحدهای تخصصی وعمومی درمانگاه خیریه وشبانه روزی امیرالمؤمنین (ع) شهرستان شوش این درمانگاه بااستفاده وحضورپزشکان متتخصص وعمومی وباتعرفه های دولتی جهت تسهیل حال وضعیت بهداشتی درمانی…

جشنواره مطبوعات وخبرگزاریها

بخش:اخبار
مؤسسه خیریه امیرالمؤمنین (ع) شهرستان شوش درراستای اهداف فرهنگی ونیزارتقا کیفیت برنامه های اجتماعی وحمایت ازتشکل های فرهنگی هنری شهرستان شوش اقدام به برگزاری وحمایت ازانجمن خبرنگاران شهرستان…

به روایت تصویر